Privacyverklaring

Lotus beautycare, gevestigd aan Vliedlaan 38, 1741 DS  Schagen , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vliedlaan 38
1741 DS  Schagen
www.lotusbeautycare.nl
info@lotusbeautycare.nl
06 18 17 30 95
kvk: 76052591

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Lotus beautycare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Telefoonnummer en emailadres

c) Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

d) Productgebruik van gegeven behandeling

e) Het afhandelen van uw betaling

Lotus beautycare gebruikt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken

* het reageren op uw vragen of productbestellingen

c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.

d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

e) Lotus beautycare is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:

Lotus beautycare gebruikt uw naam en e-mailadres om afspraak informatie, product informatie, behandelingen informatie en salon informatie toe te sturen.

Naar aanleiding van u bezoeken en contacten met onze salon bewaren wij verder:

– Gemaakte afspraken
– Behandelingen
– Gekochte producten en productgebruik
– Kassabonnen/facturen
– Het afhandelen van de betaling
– Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.
(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)
Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Lotus beautycare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het juist uit kunnen voeren van een behandeling
– Het juist kunnen adviseren
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Lotus beautycare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Lotus beautycare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Lotus beautycare verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Lotus beautycare verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lotus beautycare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lotus beautycare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lotusbeautycare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lotus beautycare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lotus beautycare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lotusbeautycare.nl. Lotus beautycare heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Digitaal beveiligd door middel van wachtwoorden.
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.